Poslovnik

Poslovnik Nogometnog središta Križ

Skupština Nogometnog Središta Križ temeljem članka 28. Statuta Nogometnog Središta Križ, donijela je POSLOVNIK o radu sjednice Skupštine, na sjednici održanoj dana 05.10.2018.godine

P O S L O V N I K

O RADU SKUPŠTINE
NOGOMETNOG SREDIŠTA KRIŽ

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se rad i organizacija Skupštine Nogometnog Središta Križ (u daljnjem tekstu Skupštine NS Križ) i drugih njezinih tijela.

Članak 2.

Zastupnike u Skupštinu NS Križ delegiraju klubovi članovi NS Križ. Broj članova i glasova na Skupštini utvrđen je STATUTOM NS Križ, na način da svaki član imenuje tri (3) predstavnika sa valjanom punomoći svojih klubova sa područja NS Križ. Mandat zastupnika u Skupštini traje četiri godine i može se ponovo obnoviti.

Članak 3.

Članovi Skupštine-zastupnici nogometnih klubova stječu prava i dužnosti verificiranjem njihova mandata.
Mandat zastupnika verificira Skupština na prvoj sjednici nakon izbora, na prijedlog verifikacione komisije koja ima tri člana. O izvještaju verifikacione komisije nakon provedene rasprave, javnim glasovanjem odlučuje Skupština.
Na isti se način verificira mandat novih zastupnika Skupštine koji su izabrani tijekom mandata
Skupštine.
Mandati članova Skupštine verificiraju se na razdoblje mandata Skupštine NS Križ.
Člana Skupštine u slučaju spriječenosti može zamijeniti zamjenik temeljem pisane punomoći.

Članak 4.

Prava i dužnosti zastupnika Skupštine su:
-redovno prisustvovanje sjednicama Skupštine i njenih tijela i sudjelovanje u njihovom radu
-predlaganje odluka i drugih akata Skupštine, te podnošenje amandmana na prijedloge istih
-predlaganje izbora i imenovanja, te razrješenja djelatnika u radna tijela i tijela Skupštine
-postavljanje pitanja i traženje objašnjenja koja se odnose na rad Skupštine
-na pravovremeno informiranje u vezi rada Skupštine i njenih tijela

Članak 5.

Predsjednik NS Križ je ujedno i predsjednik Skupštine NS Križ.
Predsjednik Skupštine u okviru njihovih prava i dužnosti saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red, te predsjedava sjednicama.
Redovne sjednice Skupštine saziva predsjednik na osnovu programa rada Skupštine, a izvanredne sjednice saziva predsjednik i Izvršni odbor.

Članak 6.

Sjednice se sazivaju pismenim putem, najmanje osam dana prije održavanja Skupštine, a izuzetno u hitnim slučajevima mogu se sazvati na drugi pogodan način i u kraćem roku.
Uz poziv za sjednicu dostavlja se i prijedlog dnevnog reda, pismeni materijal koji se odnosi na prijedlog dnevnog reda i zapisnik o radu sa prošle sjednice.

Članak 7.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice, a na prijedlog predsjednika Skupštine. Na prijedlog zastupnika Skupštine može se dopuniti ili izmijeniti predloženi dnevni red.
Prije rasprave o dnevnom redu izabire se: radno predsjedništvo od tri člana, zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i Povjerenstvo za verifikaciju, od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika Povjerenstva.
Dnevni red utvrđuje se većinom glasova prisutnih zastupnik, javno. Na isti način se odlučuje o izboru i radnih tijela Skupštine.
Radna tijela Skupštine (Komisija za provođenje izbora, Komisija za odlučivanje o ublažavanju kazni i dr.) izabiru se nakon usvojenog dnevnog reda.

Članak 8.

Sjednicama rukovodi predsjednik Skupštine, a u radu mu pomažu dopredsjednik i tajnik. U radu sjednice mogu sudjelovati i drugi sudionici, ali bez prava odlučivanja.
Predsjednika u slučaju spriječenosti ili nenazočnosti u obavljanju dužnosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.
Predsjednik Skupštine stara se o radu na sjednici.
Za povredu reda na sjednici predsjednik može zastupnika (ili drugog sudionika ) opomenuti, oduzeti mu riječ ako nakon izrečene opomene nastavi narušavati red i odredbe Poslovnika. Ako se ne može održati red na sjednici opomenama i oduzimanjem riječi, predsjednik može prekinuti sjednicu.

Članak 9.

Kad predsjednik Skupštine utvrdi da postoji kvorum, otvara sjednicu. Kvorum postoji kad je prisutan određeni broj zastupnika koji raspolažu s natpolovičnim brojem glasova. Ako kvoruma nema, sjednica se odgađa za drugo vrijeme.
Ukoliko u tijeku sjednice odlaskom pojedinih zastupnika, nema natpolovičan broj glasova više nema kvoruma, sjednica se prekida i odgađa.

Članak 10.

Za punovažnost odlučivanja na sjednicama Skupštine potrebno je da je prisutan dovoljan broj zastupnika s natpolovičnom većinom glasova. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika Skupštine.

Članak 11.

Prije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik sa prošle sjednice. Zastupnici imaju pravo iznijeti primjedbe na zapisnik. Prihvaćene primjedbe unose se u zapisnik.

Članak 12.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na raspravu i odlučivanje o pojedinim pitanjima, redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.
Redoslijed se može izmijeniti zaključkom Skupštine.

Članak 13.

U raspravi o pojedinim pitanjima iz dnevnog reda sudjeluju sudionici, prema redoslijedu prijave. Raspravu zaključuje predsjednik, kada se utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Članak 14.

Glasovanje na sjednici je javno, ako ovim Poslovnikom nije drugačije određeno ili ako se na sjednici odlući da će se o pojedinim pitanjima odlučivati tajnim glasovanjem.
Javno se glasuje dizanjem ruke ili poimenično. Može se glasovati “za “, “protiv” ili se uzdržati.
Poslije glasovanja predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate.
O tajnom glasovanju vodi se zapisnik.
Tajno glasovanje provodi Komisija od tri člana, od kojih je jedan predsjednik i imenuju ga članovi Komisije od svojih članova.

Članak 15.

Ako se za mjesto predsjednika Skupštine, odnosno središta predlaže dva ili više kandidata, izbor se vrši tajnim glasovanjem, a kandidati se na listu stavljaju abecednim redom po prezimenu kandidata.
Skupština može utvrditi da se i za jednog predloženog kandidata provede tajno glasovanje.
Predsjednik Skupštine je prije glasovanja dužan osigurati zastupnicima izvješće o svim bitnim detaljima glasovanja, kao i uvjetima za donošenje puno važne odluke, te odgovore na sva pitanja koja zastupnici prethodno mogu postaviti.
Ako nakon prvog glasovanja, ni jedan od predloženih kandidata ne dobije potreban broj glasova, u idući krug glasovanja ulaze samo dva kandidata, koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova, odnosno i drugi kandidati koji su dobili isti broj glasova kao i drugi kandidat na listi.
Ako ni jedan od preostalih kandidata ni u drugom krugu glasovanja ne dobije potreban broj glasova, glasovanje se još jednom ponavlja (treći krug).
Ako ni u trećem krugu glasovanja ni jedan kandidat ne dobije potreban broj glasova, ponavlja se postupak predlaganja novih kandidata za predsjednika Skupštine.
U postupku novog predlaganja kandidata ne mogu se isticati za kandidate osobe koje su bile predložene u prvom izbornom krugu.
Zastupnik može prije prvog kruga glasovanja potpisati prijedlog samo za jednog kandidata. Potpis se daje na pojedinačnoj prijavi ili prijavi na koju je potpis stavilo više zastupnika.

Članak 16.

Ako predsjednik Skupštine predlaže za članove Izvršnog odbora i dopredsjednika onoliko kandidata koliko ih je predviđeno Statutom, a nema drugih prijedloga, glasovanje se provodi javno na način da Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine, za svakog pojedinog kandidata.
Predlagač može prilikom isticanja kandidata za dopredsjednika NS ili člana Izvršnog odbora, naglasiti koje poslove bi navedeni kandidat obnašao.
Članove Nadzornog odbora predlaže predsjednik središta ili prisutni zastupnici sa 1/3 glasova u Skupštini.

Članak 17.

Članovi Skupštine Nogometnog središta koji su potpisom predložili kandidata za predsjednika Nogometnog središta, mogu u slučaju da se ponavlja postupak izbora, podržati novog kandidata.

Članak 18.

Ako se u postupku izbora predsjednika , dopredsjednika ili članova Izvršnog odbora pojave neka sporna pitanja koja nisu predviđena ovim Poslovnikom, razrješavaju se posebnom odlukom Skupštine.

Članak 19.

Skupština na sjednicama donosi Statut, Poslovnik o radu i druge akte utvrđene Statutom NS Križ. Akte i druge odluke koje donosi Skupština potpisuje predsjednik.

Članak 20.

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži:
-vrijeme i mjesto održavanja ,te broj sjednice
-dnevni red
-imena prisutnih i odsutnih članova Skupštine
– imena ostalih nazočnih sudionika
-kratak tijek i raspravu sa imenima govornika
-rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima
-oznake i nazive akata donesenih na sjednici
Pojedini zaključci se unose u zapisnik. Zapisnik vodi zapisničar, nakon usvajanja potpisuju ga predsjednik i tajnik.

Članak 21.

Statut, pravilnici ,programi i planovi, godišnji financijski proračun, završni račun, odluke o zboru i imenovanju, te razrješenju objavljuju se u „Glasniku“ NS Križ.

Članak 22.

Sjednicama mogu prisustvovati predstavnici javnog priopćavanja. Sredstva javnog priopćavanja mogu se prema potrebi koristiti u tijeku priprema sjednica Skupštine ili povodom drugih aktivnosti NS Križ.

Članak 23.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prihvaćenjem na sjednici Skupštine.

Križ, 05.10.2018.godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE NS KRIŽ
Ivica Mađer